ചോദ്യം

വെറുതെയ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആകാശത്തിലാകെ നോക്കി ചോദിച്ചു …
എന്റ കാമുകി മരോണും ഈന് ബ്ലോഗ് എഴുത്തുന്നില്ല ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s